Direct naar menu

Algemene voorwaarden

Bij het gebruik van deze website wordt u geacht de volgende algemene voorwaarden te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan:

De volgende terminologie is van toepassing op deze algemene voorwaarden, privacyverklaring en disclaimer en enige of alle overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die deze website bezoekt en de algemene voorwaarden van het Bedrijf accepteert. "Het bedrijf", "onszelf", "wij" en "ons", verwijst naar ons bedrijf. "Partij", "Partijen" of "Ons", verwijst naar zowel de Klant als onszelf, of de Klant of onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod en de aanvaarding die nodig zijn om het proces van onze bijstand aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren, met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten / producten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende Engelse wetgeving. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, wordt beschouwd als uitwisselbaar en dus als een verwijzing naar hetzelfde.

Privacyverklaring

We doen er alles aan om uw privacy te beschermen. Geautoriseerde werknemers binnen het bedrijf op een need-to-know-basis gebruiken alleen informatie die is verzameld van individuele bezoekers. We evalueren onze systemen en gegevens voortdurend om de best mogelijke service aan onze bezoekers te garanderen. Het parlement heeft specifieke strafbare feiten in het leven geroepen voor ongeoorloofde acties tegen computersystemen en gegevens. We zullen dergelijke acties onderzoeken met het oog op vervolging en/of het starten van civiele procedures om schade te verhalen op de verantwoordelijken.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie met betrekking tot de Klant en zijn respectievelijke Klantrecords kan worden doorgegeven aan derden. Klantgegevens worden echter als vertrouwelijk beschouwd en zullen daarom niet worden bekendgemaakt aan derden, anders dan onze leverancier(s) en indien wettelijk verplicht om dit te doen aan de juiste autoriteiten. Klanten hebben het recht om inzage te vragen inzage in en kopieën van alle klantgegevens die we bijhouden, op voorwaarde dat we een redelijke kennisgeving van een dergelijk verzoek ontvangen. Klanten worden verzocht kopieën te bewaren van alle literatuur die is uitgegeven met betrekking tot de levering van onze diensten. Waar van toepassing zullen we de klant voorzien van passende schriftelijke informatie, hand-outs of kopieën van records als onderdeel van een overeengekomen contract, ten behoeve van beide partijen.

We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, delen of verhuren aan derden of uw e-mailadres gebruiken voor ongevraagde post. Alle e-mails die door dit bedrijf worden verzonden, zijn alleen in verband met de levering van overeengekomen diensten en producten.

Disclaimer: uitsluitingen en beperkingen

De informatie op deze website wordt verstrekt op een "as is" basis. Voor zover toegestaan door de wet, zal dit bedrijf:

  • sluit alle verklaringen en garanties uit met betrekking tot deze website en de inhoud ervan of die wordt of kan worden verstrekt door gelieerde ondernemingen of een andere derde partij, inclusief met betrekking tot onnauwkeurigheden of weglatingen in deze website en/of de literatuur van het bedrijf; en
  • sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van deze website. Dit omvat, zonder beperking, direct verlies, verlies van zaken of winst (ongeacht of het verlies van dergelijke winst voorzienbaar was, ontstond in de normale gang van zaken of u dit bedrijf op de hoogte hebt gesteld van de mogelijkheid van een dergelijk potentieel verlies), schade veroorzaakt aan uw computer, computersoftware, systemen en programma's en de gegevens daarop of enige andere directe of indirecte, gevolg- en incidentele schade.
  • dit bedrijf sluit echter geen aansprakelijkheid uit voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid. De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn alleen van toepassing voor zover toegestaan door de wet. Geen van uw wettelijke rechten als consument wordt aangetast.

Beschikbaarheid

U bent als enige verantwoordelijk voor het evalueren van de geschiktheid voor een bepaald doel van alle downloads, programma's en tekst die beschikbaar zijn via deze site. Herdistributie of herpublicatie van enig deel van deze site of de inhoud ervan is verboden, inclusief dergelijke door framing of andere soortgelijke of andere middelen, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf. Het bedrijf garandeert niet dat de service van deze site ononderbroken, tijdig of foutloos zal zijn, hoewel deze naar het beste vermogen wordt geleverd. Door gebruik te maken van deze dienst vrijwaart u dit Bedrijf, haar werknemers, agenten en gelieerde ondernemingen tegen enig verlies of schade, op welke manier dan ook, hoe dan ook veroorzaakt.

Logboekbestanden

We gebruiken IP-adressen om trends te analyseren, de site te beheren, de bewegingen van gebruikers te volgen en brede demografische informatie te verzamelen voor geaggregeerd gebruik. IP-adressen zijn niet gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie. Bovendien registreren onze webservers voor systeembeheer, het detecteren van gebruikspatronen en het oplossen van problemen automatisch standaardtoegangsinformatie, waaronder browsertype, toegangstijden/open e-mail, aangevraagde URL en verwijzings-URL. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden en wordt alleen binnen dit bedrijf gebruikt op een need-to-know-basis. Alle individueel identificeerbare informatie met betrekking tot deze gegevens zal nooit op een andere manier worden gebruikt dan hierboven vermeld zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Cookies

Zoals de meeste interactieve websites maakt de website van dit bedrijf [of ISP] gebruik van cookies om ons in staat te stellen gebruikersgegevens voor elk bezoek op te halen. Cookies worden in sommige delen van onze site gebruikt om de functionaliteit van dit gebied en het gebruiksgemak voor de mensen die het bezoeken mogelijk te maken. Sommige van onze affiliate partners kunnen ook cookies gebruiken.

Links naar deze website

U mag een link naar elke pagina van deze website maken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Als u een link naar een pagina van deze website maakt, doet u dit op eigen risico en de uitsluitingen en beperkingen die hierboven zijn uiteengezet, zijn van toepassing op uw gebruik van deze website door ernaar te linken.

Links van deze website

Wij controleren of beoordelen de inhoud van de websites van andere partijen waarnaar vanaf deze website wordt gelinkt niet. Meningen die worden geuit of materiaal dat op dergelijke websites verschijnt, worden niet noodzakelijkerwijs door ons gedeeld of onderschreven en mogen niet worden beschouwd als de uitgever van dergelijke meningen of materiaal. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken of inhoud van deze sites. We moedigen onze gebruikers aan om op de hoogte te zijn wanneer ze onze site verlaten en om de privacyverklaringen van deze sites te lezen. U dient de veiligheid en betrouwbaarheid van elke andere site die met deze site is verbonden of via deze site wordt geopend, zelf te evalueren voordat u persoonlijke informatie aan hen bekendmaakt. Dit bedrijf aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enig verlies of schade op welke manier dan ook, hoe dan ook veroorzaakt, als gevolg van uw openbaarmaking aan derden van persoonlijke informatie.

Copyrightinformatie

Auteursrechten en andere relevante intellectuele eigendomsrechten bestaan op alle tekst met betrekking tot de diensten van het bedrijf en de volledige inhoud van deze website.

Overmacht

Geen van beide partijen is aansprakelijk jegens de andere partij voor het niet nakomen van enige verplichting onder een Overeenkomst die te wijten is aan een gebeurtenis buiten de controle van een dergelijke partij, inclusief maar niet beperkt tot overmacht, terrorisme, oorlog, politieke opstand, opstand, oproer, burgerlijke onrust, daad van burgerlijk of militair gezag, opstand, aardbeving, overstroming of enige andere natuurlijke of door de mens veroorzaakte gebeurtenis buiten onze controle, die de beëindiging van een gesloten overeenkomst of overeenkomst veroorzaakt, noch die redelijkerwijs te voorzien was. Elke Partij die door een dergelijke gebeurtenis wordt getroffen, stelt de andere Partij hiervan onmiddellijk in kennis en zal alle redelijke inspanningen leveren om te voldoen aan de bepalingen en voorwaarden van een Overeenkomst die hierin is opgenomen.

Verklaring van afstand

Het nalaten van een van beide partijen om aan te dringen op strikte uitvoering van enige bepaling van deze of een overeenkomst of het nalaten van een partij om enig recht of rechtsmiddel uit te oefenen waarop zij, hij of zij krachtens deze overeenkomst recht hebben, vormt geen verklaring van afstand daarvan en zal geen vermindering van de verplichtingen uit hoofde van deze of enige overeenkomst veroorzaken. Geen enkele verklaring van afstand van een van de bepalingen van deze of enige Overeenkomst is van kracht, tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat dit het geval is en door beide Partijen is ondertekend.

Kennisgeving van wijzigingen

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen en uw voortgezet gebruik van de site betekent dat u akkoord gaat met elke aanpassing van deze voorwaarden. Als er wijzigingen zijn in ons privacybeleid, zullen we aankondigen dat deze wijzigingen zijn aangebracht op onze startpagina en op andere belangrijke pagina's op onze site. Als er wijzigingen zijn in de manier waarop we de persoonlijk identificeerbare informatie van onze siteklanten gebruiken, wordt dit per e-mail gemeld aan degenen die door deze wijziging worden getroffen. Eventuele wijzigingen in ons privacybeleid worden 30 dagen voordat deze wijzigingen plaatsvinden op onze website geplaatst. U wordt daarom geadviseerd om deze verklaring regelmatig te herlezen.

Deze voorwaarden maken deel uit van de Overeenkomst tussen de Klant en onszelf. Uw toegang tot deze website en/of het uitvoeren van een download of Overeenkomst geeft aan dat u de Disclaimer en de volledige algemene voorwaarden die hierin zijn opgenomen, begrijpt, ermee instemt en accepteert. Uw wettelijke consumentenrechten blijven onaangetast.